URVALSKRITERIER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar stipendier till begåvade teaterarbetare, teater- och danskonststuderande, konst – och litteraturproduktioner, till studerande och forskare inom miljöskydd samt till övriga projekt som främjar natur- och miljöskydd.


ANSÖK OM STIPENDIER

Stipendieansökan sker genom en fritt formulerad ansökan. Bekanta dig noggrant med de områden för vilka stiftelsen i år beviljar stipendier. Skicka din ansökan till stiftelsens ombudsman per e-post: asiamies@vivicasvanner.fi. De vanligaste bilagorna är arbetsplan och kostnadsberäkning för projektet, CV samt uttalanden av personer som gett referenser.


BESLUT

Positiva beslut meddelas alltid skriftligen åt den sökande. Stiftelsen är inte skyldig att motivera enskilda stipendiebeslut.


RAPPORTERING

Stipendiaterna ska rapportera om resultatet av sitt projekt inom 12 månader från det att stipendieperioden har gått ut. I rapporten bör projektets centrala resultat presenteras.


HYRESBOSTÄDER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut bostäder i Helsingfors till studerande som tar yrkesexamen inom teater- och danskonst. Stiftelsens bostäder finns på promenadavstånd från Teaterhögskolan och de hyrs ut på bestämd tid. Information om lediga bostäder och ansökningsförfaranden sker via separata annonser. Bostadsansökan sker med en fritt formulerad ansökan till stiftelsens ombud. I ansökan ska det framgå i vilket skede av studierna den sökande befinner sig, samt den sökandens verksamhet inom sitt konstnärliga område. Hyresgästerna väljs på basis av den skriftliga ansökan och eventuell intervju.


ESTERS PRIS

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar Esters pris (uppkallat efter Vivica Bandlers mor, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell) som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Stipendier som kan sökas

TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER – VÅREN 2021

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv, offentliggör stipendieansökningen för unga teaterarbetare samt av studerande och forskare inom teater- och danskonst samt i miljövårdsvetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Storleken på de enskilda stipendierna är 1 000 – 2 000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av rese- eller studieutgifter eller för projekt som i sin helhet utförs utomlands.

Ur de fritt formulerade skriftliga ansökningarna skall i korthet framgå

–      uppgifter om projektet för vilket stipendiet ansöks
–      hur projektet når sin målgrupp
–      tidtabell för projektet
–      projektbudgeten, inberäknat och specificerat ansökta och redan beviljade stipendier samt övriga finansieringskällor
–      koncis sammanfattning av den eller de sökandens verksamhet på det egna konstnärsområdet eller inom den egna forskningen hittills, samt
–      den eller de sökandes person- och kontaktuppgifter

Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har använts. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt som erhållit understöd.

Ansökningarna riktas till stiftelsens styrelse och bör vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ansökningarna med möjliga bilagor (1-3 bilagor) sänds till stiftelsens ombudsman per e-post:
asiamies@vivicasvanner.fi.

YTTERLIGARE INFORMATION OM STIFTELSEN:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler år 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden.

För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studerande och forskare inom teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studerande i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studerande som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Mera information om stiftelsen: www.vivicasvanner.fi. Bekanta dig med behandlingen av dina personuppgifter under rubriken Säätiö – Henkilötietojen käsittely.