URVALSKRITERIER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar stipendier till begåvade teaterarbetare, teater- och danskonststuderande, konst – och litteraturproduktioner, till studerande och forskare inom miljöskydd samt till övriga projekt som främjar natur- och miljöskydd.


ANSÖK OM STIPENDIER

Stipendieansökan sker genom en fritt formulerad ansökan. Bekanta dig noggrant med de områden för vilka stiftelsen i år beviljar stipendier. Skicka din ansökan till stiftelsens ombudsman per e-post: asiamies@vivicasvanner.fi. De vanligaste bilagorna är arbetsplan och kostnadsberäkning för projektet, CV samt uttalanden av personer som gett referenser.


BESLUT

Positiva beslut meddelas alltid skriftligen åt den sökande. Stiftelsen är inte skyldig att motivera enskilda stipendiebeslut.


RAPPORTERING

Stipendiaterna ska rapportera om resultatet av sitt projekt inom 12 månader från det att stipendieperioden har gått ut. I rapporten bör projektets centrala resultat presenteras.


HYRESBOSTÄDER

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut bostäder i Helsingfors till studerande som tar yrkesexamen inom teater- och danskonst. Stiftelsens bostäder finns på promenadavstånd från Teaterhögskolan och de hyrs ut på bestämd tid. Information om lediga bostäder och ansökningsförfaranden sker via separata annonser. Bostadsansökan sker med en fritt formulerad ansökan till stiftelsens ombud. I ansökan ska det framgå i vilket skede av studierna den sökande befinner sig, samt den sökandens verksamhet inom sitt konstnärliga område. Hyresgästerna väljs på basis av den skriftliga ansökan och eventuell intervju.


ESTERS PRIS

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar Esters pris (uppkallat efter Vivica Bandlers mor, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell) som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Stipendier som kan sökas

TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER – 2020

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv delar på hösten 2020 ut sammanlagt cirka 20.000 euro i stipendier. Stipendier kan ansökas av unga teaterarbetare samt av studeranden och forskare i teater- och danskonst samt i miljövårdsvetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Storleken på de enskilda stipendierna är 1.000–2.000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av rese- eller studieutgifter eller för projekt som i sin helhet utförs utomlands.

Ur de fritt formulerade skriftliga ansökningarna skall i korthet framgå

–      uppgifter om projektet för vilket stipendiet ansöks (högst en bilaga)
–      hur projektet når sin målgrupp
–      tidtabell för projektet
–      projektbudgeten, samt ansökta och redan beviljade stipendier och övriga finansieringskällor
–      koncis sammanfattning av sökandens verksamhet på det egna konstnärsområdet eller den egna forskningen hittills, samt
–      sökandens person- och kontaktuppgifter.

Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har använts. Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt som fått stöd. Stiftelsen önskar också att de som beviljats stipendier har en positiv inställning till en möjlig uppvisning av de understödda produktionerna som en del av stiftelsens verksamhet.

Ansökningarna som riktas till stiftelsens styrelse skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020. Ansökningarna med bilagor sänds till stiftelsens ombudsman per e-post: asiamies@vivicasvanner.fi

YTTERLIGARE INFORMATION OM STIFTELSEN:

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler år 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden.

För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studeranden och forskare i teater- och danskonst samt till miljöarbete. Stiftelsen stöder dessutom studeranden i teaterkonst genom att hyra ut bostäder för studeranden som är i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Mera information om stiftelsen: www.vivicasvanner.fi. Bekanta dig med behandlingen av dina personuppgifter under rubriken Säätiö – Henkilötietojen käsittely.